Search form

Yiwáni 20:21

21Zɨ́ Yésụ kpá úku ándá ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Lomo idí kɨ́se. Káa zɨ́ bɨ Babá kasaogụ máa ꞌdódo ledre ené zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e ní, mááyí go kpá kása sée, ídísé mu ndéré kɨ́ ꞌdódotátá ledre ené zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index