Search form

Yiwáni 20:25

25Sɨmɨ bɨ Tóma ndaꞌbaogụ dongará lafúne e ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní, zɨ́ lafúga maáge úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Lurúzé Ngére Yésụ go trịdrị cụ́ kɨ́ komozé.”

Zɨ́ Tóma úku ledre zɨ́ lafúne ga gére née kɨ́dí, “Ɨ́ꞌɨ, ꞌbúó togụ́ málúrú bi kacɨ́ musumári ga bɨ kóo phephénɨ́ wo kɨ́e, zɨ́ma tátáúzu mbiṛi phala bɨ kóo lụkụnɨ́ wo kɨ́e ní go, mááyí fú ṇgúṇgu ledre bɨ úkusé née. Togụ́ kenée wá, máṇgúṇgu amá ledre esé née wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index