Search form

Yiwáni 20:26

26Gɨ do kacɨ́ sị́lị́ e ịnyị do a gbre (7), ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ yokonɨ́ royé kpá go mbá ꞌdị́cị́ kị́éꞌdo, Tóma nɨ kóo nda goó bo, mbotụ nɨ kpá mɨꞌdụ́tụné. Geré zɨ́ Yésụ ógụ tóroné dongaráye zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Lomo idí kɨ́se.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index