Search form

Yiwáni 20:3

3Sɨmɨ bɨ Pétero uwúnɨ́ ledre née kɨ́ ezené née kenée ní, geré zɨ́ye ị́nyịyé ngásáye sị́ bi íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index