Search form

Yiwáni 20:7

7Zɨ́a kpá lúrú mbílí bongó máa wo bɨ loꞌbụꞌdụtụnɨ́ komo Yésụ kɨ́e ní, kóꞌdụ́ gu ꞌdí keṛị́ kenée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index