Search form

Yiwáni 20:9

9ꞌYị lódụ́ kacɨ́ Yésụ owoyemenɨ́ aka eyé kóo ledre bɨ sɨmɨ mɨéké kúrú Lomo bɨ ya Yésụ nɨ úrú gɨ sɨmɨ umbu ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index