Search form

Yiwáni 21

ꞌYị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ꞌdiꞌbinɨ́ tụ́ꞌdụ́ kénzé e

1Gɨ do kacɨ́ ngíti géyị sị́lị́ e, zɨ́ Yésụ kpá ꞌdódo ándá roné zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kóꞌdụ́ mɨkavu sɨmɨ Galiláya kɨ́ ịrịné Tịbérịya. Ledre maꞌdáa mengị kóo roné káa. 2Ngíti géyị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga gére née kóo Simúna Pétero kɨ́ Tóma bɨ ndịsịnɨ́ kpá ndólo wo Máárátoṇgo ní, kɨ́ Natanị́yele ngíti oꞌdo gɨ sɨmɨ gara kɨ́ ịrịné Kána sɨmɨ Galiláya, nda kɨ́ owụ́ ga bɨ ꞌbɨ Zebedị́ya ní, nda kpá kɨ́ ngíti géyị ꞌyị e gbre. Zɨ́ ꞌyị ga gére née yóko royé go mbá do bi kị́éꞌdo. 3Zɨ́ Simúna Pétero úku ledre zɨ́ lafúne ga gére née kɨ́dí, “Mááyí ba ndéré ónzó kénzé.” Lafúga ya zɨ́a ní, “Bɨlámáne, nderézé aka yị́ ezé mu.” Zɨ́ye ị́nyịyé gɨ ore ndéréye ngbuṛu do ékị́ye sɨmɨ kuṛúngba tónó ónzó mbírá sɨmɨ iní kɨ́ ndụlụ née zaá bi dre, ꞌdiꞌbinɨ́ kémbị́ éyị́ wá.

4Nda goó akpa kɨ́ phịyị́ zɨ́ Yésụ ndéré tóroné do gbúṛóngó, ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga owonɨ́ eyé bɨ kɨ́dí née wo ní wá.

5Zɨ́ Yésụ ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Owụ́ ꞌbɨ amáa e, ꞌdíꞌbindíkisé laká yée goó?”

Zɨ́ye úkulúgu ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Éꞌe mongụ́ ꞌyị, kémbị́ éyị́ ndaá.”

6Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ónzóꞌdị́yịsé aka mbírá maꞌdáa do sị́lị́se ꞌbɨ anú ásé ꞌdíꞌbi kénzé e” Sɨmɨ bɨ onzónɨ́ ní, zɨ́ye ꞌdíꞌbi tụ́ꞌdụ́ kénzé e utúasánɨ́ lálalúgu mbírá née sɨmɨ kuṛúngba wá gɨ zɨ́ mɨówó a.

7Née ní, zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ bɨ ꞌbúa nɨ do Yésụ kɨ́ngaya ní úku ledre zɨ́ Simúna Pétero kɨ́dí, “ꞌYị bɨ íri née Ngére Yésụ.” Sɨmɨ bɨ Pétero uwú ya née Ngére Yésụ ní, zɨ́a ésịlúgu bongó gáa lalaogụ gɨ roné ní do léꞌbéógụné gɨ sɨmɨ kuṛúngba ndéréne zɨ́ Yésụ do gbúṛóngó íri. 8Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ idíakánɨ́ ꞌbɨ eyé cịkị sɨmɨ kuṛúngba ndị́sị lálaógụ mbírá bɨ kɨ́ kénzé e sɨmɨné ní do gbúṛóngó, gɨ zɨ́a nɨyí nda kóo go lá mítiri míya (100) gɨ ro gbúṛóngó. 9Sɨmɨ bɨ lalaogụnɨ́ kénzé eyé e go do gbúṛóngó ní, nɨyí lúrú bi ní, kotụ́nɨ́ phoꞌdụ go, otónɨ́ kénzé e go komoa ambata e nɨyí go kpá mbá nzíyiyé.

10Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Ógụsé aka kɨ́ ngíti géyị kénzé ga bɨ ꞌdíꞌbisé yée née gɨrí zɨ́ma yáa.”

11Née ní, zɨ́ Simúna Pétero ékị́ne sɨmɨ kuṛúngba lálaógụ mbírá kɨ́ kénzé ga bɨ sɨmɨné née bi. Kénzé maáge nɨyí kóo mbá míya kị́éꞌdo kɨ́ doné cị́ gbre doa sokó do a ota (153). Sɨmɨ tụ́ꞌdụ́ kénzé ga gére née mbá, komo mbírá ꞌdecị gbawá kị́éꞌdo. 12Zɨ́ Yésụ ndólo ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Ógụsé mu ánu éyị́.” Gɨ zɨ́a bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga gére née owoyemenɨ́ go ya née Ngére Yésụ ní, ꞌyị bɨ kị́éꞌdo káa zɨ́a ndúꞌyú wo ya áyí náambi ní ndaá. 13Sɨmɨ bɨ yokonɨ́ royé go ní, zɨ́a ꞌdíꞌbi ambata íꞌbí a zɨ́ye. Zɨ́a kpá ꞌdíꞌbi kénzé bɨ licinɨ́ ní íꞌbí a kacɨ́ a zɨ́ye. 14Née kóo go ota ꞌdódo ro bɨ Yésụ ꞌdodo roné zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e sɨmɨ bɨ urú gɨ sɨmɨ umbu ní.

Yésụ iꞌbí úndru zɨ́ Pétero

15Sɨmɨ bɨ anuonzónɨ́ éyị́ go ní, zɨ́ Yésụ ndólo Pétero ꞌdí sogo zɨ́a ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Simúna wotị́ Yiwáni, maꞌdíi ꞌbúma nɨ tɨ́ doyị́?”

Pétero ya zɨ́a ní, “Ngére, ówo bú bɨlámáne kɨ́dí ꞌbúyị nɨ domá.”

Yésụ ya zɨ́a ní, “Ídí mu lúrú bi kacɨ́ mɨnzéré kábịṛị́kị amá e.”

16Zɨ́ Yésụ kpá ndúꞌyú ándá bɨkéṛị́ ndúꞌyú née kɨ́dí, “Simúna wotị́ Yiwáni, maꞌdíi ꞌbúma nɨ tɨ́ doyị́?”

Zɨ́ Pétero kpá úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ngére, ówo bú bɨlámáne kɨ́dí ꞌbúyị nɨ domá.”

Yésụ ya zɨ́a ní, “Ídí mu lúrú bi kacɨ́ kábịṛị́kị amá e.”

17Zɨ́ Yésụ kpá ndúꞌyú ándá Pétero kɨ́dí, “Simúna wotị́ Yiwáni maꞌdíi ꞌbúma nɨ tɨ́ doyị́?”

Zɨ́ sɨmɨkozo méngị Pétero gɨ zɨ́ nduꞌyú bɨ Yésụ nduꞌyú wo za ꞌdényé kɨ́ꞌdí ota ní. Zɨ́a ị́nyịné úkulúgu ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ngére, éyị́ bɨ kị́éꞌdo káa ya ówo wá ní ndaá. Ówo go bú bɨlámáne kɨ́dí ꞌbúyị nɨ bo domá.”

Yésụ ya zɨ́a ní, “Ídí mu lúrú bi kacɨ́ kábịṛị́kị amá e.” 18Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ Pétero kɨ́dí, “Máúku zɨ́yị maꞌdíi, sɨmɨ bɨ kóo áyí aka owụ́phɨṛangá ní, ndị́sị yéme royị́ zɨ́yị ndị́sị ídíyị drá drá drá. Éyị́ ga bɨ íli méngị yée ní, ꞌyị ụ́cụómo yị́ị ndaá gɨ royé wá. Sɨmɨ bɨ ngóko go ní, áyí ꞌdóko sị́lị́yị zɨ́ ngíti ꞌyị ndị́sịné ne lála yị́ị ndéré kɨ́yị do bi bɨ gáa ngárá íli ndéré doa wá ní.” 19Yésụ ꞌdodo zɨ́ Pétero née mɨsiꞌdi bɨ karanée nɨyí úfu wo Pétero kɨ́e gɨ ro zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e ndị́sịyé mbófo Lomo ní. Nda sɨmɨ bɨ Yésụ ukuasá ledre máa wo née go zɨ́ Pétero ní, zɨ́a kpá úku ledre kɨ́dí, “Ídí lányá romá Pétero.”

20Zɨ́ Pétero óyó roné káa zɨ́ ayí lúrú bi sogoné káa yá, zɨ́a ónzó komoné ro ngúru ezeyé ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ bɨ ꞌbúa nɨ do Yésụ kɨ́ngaya ní. Née wo bɨ kóo ꞌdoṇgo roné ndoo gị ro Yésụ sɨmɨ bɨ kóo nɨyí ánu odụ éyị́ mɨánu ꞌbɨ tagá ní. Zɨ́a ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Ngére, ambí nɨ mengị bɨsinyí ledre née zɨ́yị kenée ba ne.” 21Sɨmɨ bɨ komo Pétero utú ro ezeyé née kenée ní, zɨ́ Pétero ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Ngére, sara ezezé ba, éyị́ bɨ nɨ ꞌbɨ ené méngị roné zɨ́a ní ꞌdi?”

22Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ Pétero kɨ́dí, “Ledre eyị́ nda zɨ́a wá. Togụ́ máíli zɨ́a ídíne trịdrịné gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ karanée mááyí ndáꞌbaógụ sɨmɨ a ní yá, nɨ mbá do sị́lị́ma née ndaá ledre eyị́ wá. Éyị́ bɨ máíli ní lá dụụ́, ídí lányá romá.” 23Gɨ do kacɨ́ ódro née ní, zɨ́ ledre áṇgané dongará ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ kɨ́dí, ezeyé bɨ ꞌbúa nɨ do Yésụ kɨ́ngaya ba uyu ꞌbɨ ené lolụ wá, nɨ ídí ꞌbɨ ené trịdrịné za fí. Yésụ uku ené kóo ledre née bɨ kɨ́dí oꞌdo née uyu wá ní wá. Uku yị́ ené kɨ́dí, “Togụ́ máíli máa, oꞌdo née nɨ ídí trịdrịné gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ mááyí ndáꞌbaógụ sɨmɨ a ní, ledre bɨ ꞌyị ndaá sɨmɨ a wá.”

Odụ kúrú

24Ba máa Yiwáni bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní. Ledre ga bɨ sɨmɨ mɨéké ledre ba máúku yée máa. Zée kése owozé mbá bú bɨlámáne kɨ́dí nɨyí za mbá maꞌdíi ledre e.

25Tụ́ꞌdụ́ ngíti géyị mɨngburoko ledre e nɨyí kóo bo Yésụ mengị yée, togụ́ ekénɨ́ kóo ledre máa ga gére née mbá yá, ꞌyị ga bɨ do sogo káṇgá ba mbá utúasánɨ́ ị́mbị́sị́kpị bụ́kụ maꞌdáa gɨ do biné wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index