Search form

Yiwáni 21:1

ꞌYị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ꞌdiꞌbinɨ́ tụ́ꞌdụ́ kénzé e

1Gɨ do kacɨ́ ngíti géyị sị́lị́ e, zɨ́ Yésụ kpá ꞌdódo ándá roné zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kóꞌdụ́ mɨkavu sɨmɨ Galiláya kɨ́ ịrịné Tịbérịya. Ledre maꞌdáa mengị kóo roné káa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index