Search form

Yiwáni 21:10

10Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Ógụsé aka kɨ́ ngíti géyị kénzé ga bɨ ꞌdíꞌbisé yée née gɨrí zɨ́ma yáa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index