Search form

Yiwáni 21:11

11Née ní, zɨ́ Simúna Pétero ékị́ne sɨmɨ kuṛúngba lálaógụ mbírá kɨ́ kénzé ga bɨ sɨmɨné née bi. Kénzé maáge nɨyí kóo mbá míya kị́éꞌdo kɨ́ doné cị́ gbre doa sokó do a ota (153). Sɨmɨ tụ́ꞌdụ́ kénzé ga gére née mbá, komo mbírá ꞌdecị gbawá kị́éꞌdo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index