Search form

Yiwáni 21:15

Yésụ iꞌbí úndru zɨ́ Pétero

15Sɨmɨ bɨ anuonzónɨ́ éyị́ go ní, zɨ́ Yésụ ndólo Pétero ꞌdí sogo zɨ́a ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Simúna wotị́ Yiwáni, maꞌdíi ꞌbúma nɨ tɨ́ doyị́?”

Pétero ya zɨ́a ní, “Ngére, ówo bú bɨlámáne kɨ́dí ꞌbúyị nɨ domá.”

Yésụ ya zɨ́a ní, “Ídí mu lúrú bi kacɨ́ mɨnzéré kábịṛị́kị amá e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index