Search form

Yiwáni 21:16

16Zɨ́ Yésụ kpá ndúꞌyú ándá bɨkéṛị́ ndúꞌyú née kɨ́dí, “Simúna wotị́ Yiwáni, maꞌdíi ꞌbúma nɨ tɨ́ doyị́?”

Zɨ́ Pétero kpá úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ngére, ówo bú bɨlámáne kɨ́dí ꞌbúyị nɨ domá.”

Yésụ ya zɨ́a ní, “Ídí mu lúrú bi kacɨ́ kábịṛị́kị amá e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index