Search form

Yiwáni 21:17

17Zɨ́ Yésụ kpá ndúꞌyú ándá Pétero kɨ́dí, “Simúna wotị́ Yiwáni maꞌdíi ꞌbúma nɨ tɨ́ doyị́?”

Zɨ́ sɨmɨkozo méngị Pétero gɨ zɨ́ nduꞌyú bɨ Yésụ nduꞌyú wo za ꞌdényé kɨ́ꞌdí ota ní. Zɨ́a ị́nyịné úkulúgu ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ngére, éyị́ bɨ kị́éꞌdo káa ya ówo wá ní ndaá. Ówo go bú bɨlámáne kɨ́dí ꞌbúyị nɨ bo domá.”

Yésụ ya zɨ́a ní, “Ídí mu lúrú bi kacɨ́ kábịṛị́kị amá e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index