Search form

Yiwáni 21:18

18Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ Pétero kɨ́dí, “Máúku zɨ́yị maꞌdíi, sɨmɨ bɨ kóo áyí aka owụ́phɨṛangá ní, ndị́sị yéme royị́ zɨ́yị ndị́sị ídíyị drá drá drá. Éyị́ ga bɨ íli méngị yée ní, ꞌyị ụ́cụómo yị́ị ndaá gɨ royé wá. Sɨmɨ bɨ ngóko go ní, áyí ꞌdóko sị́lị́yị zɨ́ ngíti ꞌyị ndị́sịné ne lála yị́ị ndéré kɨ́yị do bi bɨ gáa ngárá íli ndéré doa wá ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index