Search form

Yiwáni 21:2

2Ngíti géyị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga gére née kóo Simúna Pétero kɨ́ Tóma bɨ ndịsịnɨ́ kpá ndólo wo Máárátoṇgo ní, kɨ́ Natanị́yele ngíti oꞌdo gɨ sɨmɨ gara kɨ́ ịrịné Kána sɨmɨ Galiláya, nda kɨ́ owụ́ ga bɨ ꞌbɨ Zebedị́ya ní, nda kpá kɨ́ ngíti géyị ꞌyị e gbre. Zɨ́ ꞌyị ga gére née yóko royé go mbá do bi kị́éꞌdo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index