Search form

Yiwáni 21:22

22Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ Pétero kɨ́dí, “Ledre eyị́ nda zɨ́a wá. Togụ́ máíli zɨ́a ídíne trịdrịné gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ karanée mááyí ndáꞌbaógụ sɨmɨ a ní yá, nɨ mbá do sị́lị́ma née ndaá ledre eyị́ wá. Éyị́ bɨ máíli ní lá dụụ́, ídí lányá romá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index