Search form

Yiwáni 21:23

23Gɨ do kacɨ́ ódro née ní, zɨ́ ledre áṇgané dongará ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ kɨ́dí, ezeyé bɨ ꞌbúa nɨ do Yésụ kɨ́ngaya ba uyu ꞌbɨ ené lolụ wá, nɨ ídí ꞌbɨ ené trịdrịné za fí. Yésụ uku ené kóo ledre née bɨ kɨ́dí oꞌdo née uyu wá ní wá. Uku yị́ ené kɨ́dí, “Togụ́ máíli máa, oꞌdo née nɨ ídí trịdrịné gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ mááyí ndáꞌbaógụ sɨmɨ a ní, ledre bɨ ꞌyị ndaá sɨmɨ a wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index