Search form

Yiwáni 21:24

Odụ kúrú

24Ba máa Yiwáni bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní. Ledre ga bɨ sɨmɨ mɨéké ledre ba máúku yée máa. Zée kése owozé mbá bú bɨlámáne kɨ́dí nɨyí za mbá maꞌdíi ledre e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index