Search form

Yiwáni 21:25

25Tụ́ꞌdụ́ ngíti géyị mɨngburoko ledre e nɨyí kóo bo Yésụ mengị yée, togụ́ ekénɨ́ kóo ledre máa ga gére née mbá yá, ꞌyị ga bɨ do sogo káṇgá ba mbá utúasánɨ́ ị́mbị́sị́kpị bụ́kụ maꞌdáa gɨ do biné wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index