Search form

Yiwáni 21:4

4Nda goó akpa kɨ́ phịyị́ zɨ́ Yésụ ndéré tóroné do gbúṛóngó, ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga owonɨ́ eyé bɨ kɨ́dí née wo ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index