Search form

Yiwáni 21:5

5Zɨ́ Yésụ ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Owụ́ ꞌbɨ amáa e, ꞌdíꞌbindíkisé laká yée goó?”

Zɨ́ye úkulúgu ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Éꞌe mongụ́ ꞌyị, kémbị́ éyị́ ndaá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index