Search form

Yiwáni 21:6

6Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ónzóꞌdị́yịsé aka mbírá maꞌdáa do sị́lị́se ꞌbɨ anú ásé ꞌdíꞌbi kénzé e” Sɨmɨ bɨ onzónɨ́ ní, zɨ́ye ꞌdíꞌbi tụ́ꞌdụ́ kénzé e utúasánɨ́ lálalúgu mbírá née sɨmɨ kuṛúngba wá gɨ zɨ́ mɨówó a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index