Search form

Yiwáni 21:7

7Née ní, zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ bɨ ꞌbúa nɨ do Yésụ kɨ́ngaya ní úku ledre zɨ́ Simúna Pétero kɨ́dí, “ꞌYị bɨ íri née Ngére Yésụ.” Sɨmɨ bɨ Pétero uwú ya née Ngére Yésụ ní, zɨ́a ésịlúgu bongó gáa lalaogụ gɨ roné ní do léꞌbéógụné gɨ sɨmɨ kuṛúngba ndéréne zɨ́ Yésụ do gbúṛóngó íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index