Search form

Yiwáni 21:8

8Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ idíakánɨ́ ꞌbɨ eyé cịkị sɨmɨ kuṛúngba ndị́sị lálaógụ mbírá bɨ kɨ́ kénzé e sɨmɨné ní do gbúṛóngó, gɨ zɨ́a nɨyí nda kóo go lá mítiri míya (100) gɨ ro gbúṛóngó.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index