Search form

Yiwáni 3

Yésụ ꞌdodo ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ Nịkodị́mo

1Ngíti oꞌdo nɨ kóo bo ịrịa Nịkodị́mo, nɨ ngúru ꞌyị gɨ dongará ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ ndólo yée Farụsáyo e ní,+ nɨ kpá ngúru mongụ́ ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da e. 2Sɨmɨ ngíti sị́lị́, zɨ́a lóloné kɨ́ ndụlụ ndéréne úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “ꞌYị ꞌdódo ledre, zée Isɨréle e za mbá owozé go bú kɨ́dí Lomo kasaogụ yị́ ené yị́ị ne ógụ ꞌdódo ledre ené. Owozé gɨ zɨ́a éyị́ ga bɨ ndị́sị méngị yée ní, gbékpị́ ꞌyị utúasá ené méngị yée wá ꞌbúó togụ́ ꞌyị bɨ Lomo iꞌbí rokoꞌbụ ledre máa née go zɨ́a ní.”

3Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Máúku zɨ́yị maꞌdíi, togụ́ ꞌyị ili gɨ ro zɨ́ne ógụné ꞌbe ꞌbɨ Lomo yá, idínɨ́ ndíkiógụ wo mɨkándané kí.”

4Nịkodị́mo ya zɨ́ Yésụ ní, “Ledre máa née nɨ méngị roné kenée née láráa káa be ꞌdi? Bɨ mááyí nda kpá go mongụ́ma káa zɨ́ ba, mááyí ólụ́lúgu romá sɨmɨ mbágáma do ndíkiógụ máa kpá mɨkándané née lárá a káa be ꞌdi?”

5Yésụ ya, “Máúku zɨ́yị maꞌdíi Nịkodị́mo, togụ́ ndikiogụnɨ́ ꞌyị mɨkándané kɨ́ ꞌDówụ́ Lomo kpá kɨ́ iní wá yá, utúasá ógụ ꞌbe ꞌbɨ Lomo wá. 6ꞌYị máa wo bɨ ndikiogụ wo lá mɨndíkiógụ do sogo káṇgá ba ní, mɨméngị ledre ené nɨ dụụ́ ꞌbɨ ꞌyịmaꞌdí e. ꞌYị máa wo bɨ ꞌDówụ́ Lomo ndikiogụ wo go mɨkándané ní, nɨ go mbigí ꞌyị bɨ ꞌbɨ Lomo ní. 7Zɨ́ Yésụ kpá úku ngíti ledre zɨ́a kɨ́dí, ‘Nịkodị́mo, ndá ónzó komoyị́ gɨ zɨ́ ledre bɨ máúku máyá ꞌDówụ́ Lomo idí ndíkiógụ ꞌyịmaꞌdí e mɨkándané ní wá.’ 8ꞌYị bɨ ndikiogụnɨ́ wo go mɨkándané ní, mɨméngị ledre ené gbékpị́ ꞌyị e utúasánɨ́ eyé ówo a wá gɨ zɨ́a ꞌDówụ́ Lomo ndịsị úkuíꞌbí yée zɨ́a ne. Cé káa zɨ́ síli bɨ ꞌyị e uwúnɨ́ lá gboṛụ a lurúnɨ́ roa wá ní.”

9Nịkodị́mo ya zɨ́ Yésụ ní, “Ledre máa née nɨ nda kú méngị roné née kenée lárá a káa be ꞌdi?”

10Yésụ ya zɨ́ Nịkodị́mo ní, “Bɨ áyí ba tɨ́ mongụ́ ꞌyị, ndị́sị ꞌdódo ledre zɨ́ lafúyị e Isɨréle yị́ị ní, sara ówo ini ledre gɨ sɨmɨ ledre née wá gɨ zɨ́ ꞌdi? 11Máúku zɨ́yị maꞌdíi Nịkodị́mo, ledre ga bɨ za mbá ndịsịzé úku yée zɨ́se Yụ́da e ní, nɨyí za mbá maꞌdíi ledre e gɨ zɨ́a lurúzé ledre máa ga gére née go za cụ́ kɨ́ komozé. Tɨ́ lá ílisé esé ṇgúṇgu yée wá. 12Lúrú aka Nịkodị́mo, mándị́sị úku ledre zɨ́se ótoásá a kɨ́ éyị́ ga bɨ do sogo káṇgá ona ní, útúásásé esé ówoyéme ini ledre gɨ sɨmɨ a wá. Sara togụ́ máúku zɨ́se lá dụụ́ ledre ga bɨ ꞌbɨ Lomo komo ere ní, ásé ṇgúṇgu a, Ɨ́ꞌɨ, ṇgúṇgusé esé e wá. 13ꞌYị bɨ ogụ go gɨ komo ere zɨ́a ówoyéme ledre ga bɨ íri ní ndaá, tɨ́ lá dụụ́ máa bɨ Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí ní. 14Máa Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí, máúku zɨ́se, káa zɨ́ bɨ kóo Mụ́sa yeme lị́lị kámá zɨ́a phéphéngéṛị a ro kágá sị́kpị a kɨ́e ꞌdága ní, nɨyí karanée phéphéngéṛị máa ro kágá do sị́kpị máa kpá kenée, 15gɨ ro ꞌyị bɨ ṇguṇgu ledremá go ní zɨ́a ídíne kɨ́ trịdrị bɨ za fí ní.

16“Gɨ zɨ́a ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá za mbá Lomo oto ꞌbúye go kɨ́ngaya, zɨ́a ị́nyịné kásaógụ bɨkéṛị́ Owụ́ ꞌbɨ ené ógụ úyuné gɨ royé. Yaá ꞌyị bɨ ṇguṇgu ledre a go ní uyu wá, nɨ ídí trịdrịné za fí. 17Lomo kasaogụ ené bɨkéṛị́ Owụ́ ꞌbɨ ené née gɨ ro zɨ́a ógụné ꞌdécị ngbanga ꞌyịmaꞌdí e wá. Kasaogụ wo gɨ ro zɨ́a ógụné yómo ꞌyịmaꞌdí e. 18ꞌYị bɨ ṇguṇgu ledre bɨkéṛị́ Owụ́ ꞌbɨ Lomo née go ní, Lomo ꞌdecị ené ngbanga roa bɨsinyíne wá. ꞌYị máa wo bɨ ṇguṇgu ledre Owụ́ ꞌbɨ Lomo née wá ní, Lomo ꞌdecị ngbanga roa go ꞌdesị́. 19Lomo kasaogụ owụ́ ꞌbɨ ené kɨ́ bɨlámá ꞌdódo ledre, zɨ́ bɨlámá ꞌdódo ledre máa née ídíne zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e káa zɨ́ bimɨóṇgó ní. ꞌYịmaꞌdí e asinɨ́ nda yị́ eyé gɨ ro bimɨóṇgó née mɨási gɨ zɨ́a mɨméngị ledre eyé nɨ yị́ ené mbá bɨsinyíne. 20Bɨsinyí ledre nɨ yị́ ené káa zɨ́ mɨtụlụrụ ní. ꞌYị ga bɨ ndịsịnɨ́ méngị bɨsinyí ledre ní sogónɨ́ yị́ eyé bimɨóṇgó mɨsógó káa bɨ bimɨóṇgó nɨ ꞌdódoógụ bɨsinyí ledre eyé ke. 21ꞌYị máa wo bɨ ndịsị méngị yị́ ené dụụ́ bɨlámá ledre ní, nɨ yị́ ené sɨmɨ bimɨóṇgó. ꞌYị e nɨyí ị́nyị mbá ówo bɨlámá mɨméngị ledre ené zɨ́ye ndị́sịyé úku a kɨ́dí, maꞌdíi, ꞌyị ba ndịsị mengị ledre bɨ Lomo ili ní.”

Yiwáni ꞌyị Bábátị́zị́ ꞌyị e uku ledre Yésụ

22Gɨ do kacɨ́ ledre máa wo née ní, zɨ́ Yésụ ị́nyịyé kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e gɨ sɨmɨ Yerụsaléma ndéréye sɨmɨ káṇgá bɨ Yụdáya ní. Zɨ́ye ndị́sịyé ꞌdódo ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị e. ꞌYị máa yée ga bɨ ṇguṇgunɨ́ go ní, zɨ́a ndị́sịné kɨ́ bábátị́zị́ yée. 23Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, Yiwáni nɨ kóo ore sɨmɨ ngíti owụ́ bi kɨ́ ịrịné Ayinóno gbóo kɨ́ ngíti owụ́ bi kɨ́ ịrịné Salíma ndị́sị bábátị́zị́ ꞌyị e. Gɨ zɨ́a mongụ́ iní nɨ kóo bo ore utúasá go gɨ ro bábátị́zị́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e sɨmɨ a. 24Ledre máa née ndịsị kóo méngị roné née sɨmɨ bɨ kóo ngárá ngére Eróde Andipá onzó aka kóo Yiwáni maꞌdáa sɨmɨ sị́gịnị wá ní.

25Zɨ́ ngíti oꞌdo gɨ dongará Yụ́da e ógụné zɨ́ye ndị́sịyé ítí kangú dongaráye kɨ́ ꞌyị ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yiwáni ní gɨ ro ledre ꞌbɨ ídí ꞌyị drá do komo Lomo. 26Sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yiwáni uwúnɨ́ ledre bɨ oꞌdo née uku zɨ́ye kenée ní, zɨ́ye ị́nyịyé ndéréye ndúꞌyú Yiwáni kɨ́dí, “ꞌYị ꞌdódo ledre, oꞌdo bɨ kóo Yésụ ndịsịzé kéye sága Yeredéne ꞌdáa, bɨ zɨ́yị úku yéme ledre gɨ roa ní, uwúzé yaá nɨ nda yị́ ené íri go kpá ndị́sị bábátị́zị́ ꞌyị e, tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí nda yị́ eyé go ndị́sị ndéré zɨ́a íri gɨ ro babatị́za.”

27Zɨ́ Yiwáni úkulúgu ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Ɨ́ꞌɨ, bi ndaá sínyí rosé wá. Oꞌdo née mengị ené ledre née lá kɨ́ roné wá, Lomo iꞌbí rokoꞌbụ ledre née ne zɨ́a. 28Máúku kóo ledre zɨ́se go fúó kɨ́dí, ‘Mándá ꞌbɨ amá Kɨ́résịto wá. Mándị́sị lá yémeómo ꞌyị e nzíyiyé zɨ́ ꞌyị yómo ꞌyị e maꞌdáa.’ 29Máúku zɨ́se, máa Yiwáni, mááyí ꞌbɨ amá lá mɨsanda. Káa zɨ́ bɨ ówosé bú togụ́ ꞌyị ili ófụ́ kára yá, nɨ kása mɨsanda ꞌdáꞌdá gɨ ro yéme mɨsiꞌdi ledre kára máa née ní. Mɨsanda née nɨ ídí kɨ́ mongụ́ rokinyi kɨ́ lúrú oꞌdo ꞌbɨ kára née ꞌbe ꞌbɨ towụ́ga íri sɨmɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ íꞌbí lafa. Máa Yiwáni, mááyí go kɨ́ mongụ́ rokinyi gɨ zɨ́a ꞌyị bɨ mándị́sị yémeómo ꞌyị e zɨ́a ní ogụ go.” 30Utúasá mɨútúásá zɨ́ ledre Yésụ ídíne ne owóowó, ndaá zɨ́ ledremá ídíne ne owóowó zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e wá.

31Gɨ zɨ́a bɨ Yésụ ogụ ꞌbɨ ené cụ́ gɨ komo ere, Lomo kasa wo ne ní, nɨ ndị́sị ꞌdódo zɨ́ ꞌyị e mbigí ledre bɨ gɨ zɨ́ Lomo ní. Máa Yiwáni, mááyí ꞌbɨ amá ꞌyịmaꞌdí, ꞌbɨ amá mɨꞌdódo ledre nɨ ndéré ꞌdị́yị roné kacɨ́ mɨméngị ledre ꞌbɨ ꞌyịmaꞌdí e. Dụụ́ wo bɨ Lomo kasaogụ wo gɨ komo ere ní, rokoꞌbụa romo ne. 32Nɨ ndịsị ꞌdódo ꞌbɨ ené zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e za cụ́ ledre bɨ lurú kɨ́ komoné, zɨ́a úwú a kpá za cụ́ kɨ́ mbílíne gɨ tara Lomo ní. Ledre ga bɨ ndịsị ꞌdódo yée née mbá, tụ́ꞌdụ́ ꞌyịmaꞌdí e ilinɨ́ eyé ṇgúṇgu a wá. 33Togụ́ ꞌyị ṇguṇgu ledre ga bɨ Yésụ ndịsị ꞌdódo yée née go yá, ꞌyị máa née ṇguṇgu kpá go kɨ́dí Lomo kasaogụ wo ne. 34Ndịsị ꞌdódo mbigí ledre ga gére née kenée gɨ zɨ́a Lomo kasaogụ wo ne. Lomo maꞌdáa iꞌbí rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ne go zɨ́a.

35Lomo otoomo ledre ené e za mbá zɨ́ Owụ́ ꞌbɨ ené máa née gɨ zɨ́a oto ꞌbú Owụ́ maꞌdáa go kɨ́ngaya. 36ꞌYị máa wo bɨ ṇguṇgu ledre Owụ́ máa née go ní, uyu wá nɨ ídí kɨ́ trịdrị bɨ za fí ní. ꞌYị máa wo bɨ nɨ ási mɨási ṇguṇgu ledre Owụ́ máa née wá ní, utúasá ndíki trịdrị bɨ za fí ní gɨ zɨ́ Lomo wá. Lomo ꞌdecị ngbanga go roa ꞌdesị́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index