Search form

Yiwáni 3:11

11Máúku zɨ́yị maꞌdíi Nịkodị́mo, ledre ga bɨ za mbá ndịsịzé úku yée zɨ́se Yụ́da e ní, nɨyí za mbá maꞌdíi ledre e gɨ zɨ́a lurúzé ledre máa ga gére née go za cụ́ kɨ́ komozé. Tɨ́ lá ílisé esé ṇgúṇgu yée wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index