Search form

Yiwáni 3:12

12Lúrú aka Nịkodị́mo, mándị́sị úku ledre zɨ́se ótoásá a kɨ́ éyị́ ga bɨ do sogo káṇgá ona ní, útúásásé esé ówoyéme ini ledre gɨ sɨmɨ a wá. Sara togụ́ máúku zɨ́se lá dụụ́ ledre ga bɨ ꞌbɨ Lomo komo ere ní, ásé ṇgúṇgu a, Ɨ́ꞌɨ, ṇgúṇgusé esé e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index