Search form

Yiwáni 3:14

14Máa Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí, máúku zɨ́se, káa zɨ́ bɨ kóo Mụ́sa yeme lị́lị kámá zɨ́a phéphéngéṛị a ro kágá sị́kpị a kɨ́e ꞌdága ní, nɨyí karanée phéphéngéṛị máa ro kágá do sị́kpị máa kpá kenée,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index