Search form

Yiwáni 3:15

15gɨ ro ꞌyị bɨ ṇguṇgu ledremá go ní zɨ́a ídíne kɨ́ trịdrị bɨ za fí ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index