Search form

Yiwáni 3:16

16“Gɨ zɨ́a ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá za mbá Lomo oto ꞌbúye go kɨ́ngaya, zɨ́a ị́nyịné kásaógụ bɨkéṛị́ Owụ́ ꞌbɨ ené ógụ úyuné gɨ royé. Yaá ꞌyị bɨ ṇguṇgu ledre a go ní uyu wá, nɨ ídí trịdrịné za fí.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index