Search form

Yiwáni 3:17

17Lomo kasaogụ ené bɨkéṛị́ Owụ́ ꞌbɨ ené née gɨ ro zɨ́a ógụné ꞌdécị ngbanga ꞌyịmaꞌdí e wá. Kasaogụ wo gɨ ro zɨ́a ógụné yómo ꞌyịmaꞌdí e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index