Search form

Yiwáni 3:18

18ꞌYị bɨ ṇguṇgu ledre bɨkéṛị́ Owụ́ ꞌbɨ Lomo née go ní, Lomo ꞌdecị ené ngbanga roa bɨsinyíne wá. ꞌYị máa wo bɨ ṇguṇgu ledre Owụ́ ꞌbɨ Lomo née wá ní, Lomo ꞌdecị ngbanga roa go ꞌdesị́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index