Search form

Yiwáni 3:19

19Lomo kasaogụ owụ́ ꞌbɨ ené kɨ́ bɨlámá ꞌdódo ledre, zɨ́ bɨlámá ꞌdódo ledre máa née ídíne zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e káa zɨ́ bimɨóṇgó ní. ꞌYịmaꞌdí e asinɨ́ nda yị́ eyé gɨ ro bimɨóṇgó née mɨási gɨ zɨ́a mɨméngị ledre eyé nɨ yị́ ené mbá bɨsinyíne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index