Search form

Yiwáni 3:2

2Sɨmɨ ngíti sị́lị́, zɨ́a lóloné kɨ́ ndụlụ ndéréne úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “ꞌYị ꞌdódo ledre, zée Isɨréle e za mbá owozé go bú kɨ́dí Lomo kasaogụ yị́ ené yị́ị ne ógụ ꞌdódo ledre ené. Owozé gɨ zɨ́a éyị́ ga bɨ ndị́sị méngị yée ní, gbékpị́ ꞌyị utúasá ené méngị yée wá ꞌbúó togụ́ ꞌyị bɨ Lomo iꞌbí rokoꞌbụ ledre máa née go zɨ́a ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index