Search form

Yiwáni 3:20

20Bɨsinyí ledre nɨ yị́ ené káa zɨ́ mɨtụlụrụ ní. ꞌYị ga bɨ ndịsịnɨ́ méngị bɨsinyí ledre ní sogónɨ́ yị́ eyé bimɨóṇgó mɨsógó káa bɨ bimɨóṇgó nɨ ꞌdódoógụ bɨsinyí ledre eyé ke.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index