Search form

Yiwáni 3:21

21ꞌYị máa wo bɨ ndịsị méngị yị́ ené dụụ́ bɨlámá ledre ní, nɨ yị́ ené sɨmɨ bimɨóṇgó. ꞌYị e nɨyí ị́nyị mbá ówo bɨlámá mɨméngị ledre ené zɨ́ye ndị́sịyé úku a kɨ́dí, maꞌdíi, ꞌyị ba ndịsị mengị ledre bɨ Lomo ili ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index