Search form

Yiwáni 3:22

Yiwáni ꞌyị Bábátị́zị́ ꞌyị e uku ledre Yésụ

22Gɨ do kacɨ́ ledre máa wo née ní, zɨ́ Yésụ ị́nyịyé kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e gɨ sɨmɨ Yerụsaléma ndéréye sɨmɨ káṇgá bɨ Yụdáya ní. Zɨ́ye ndị́sịyé ꞌdódo ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị e. ꞌYị máa yée ga bɨ ṇguṇgunɨ́ go ní, zɨ́a ndị́sịné kɨ́ bábátị́zị́ yée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index