Search form

Yiwáni 3:23

23Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, Yiwáni nɨ kóo ore sɨmɨ ngíti owụ́ bi kɨ́ ịrịné Ayinóno gbóo kɨ́ ngíti owụ́ bi kɨ́ ịrịné Salíma ndị́sị bábátị́zị́ ꞌyị e. Gɨ zɨ́a mongụ́ iní nɨ kóo bo ore utúasá go gɨ ro bábátị́zị́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e sɨmɨ a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index