Search form

Yiwáni 3:25

25Zɨ́ ngíti oꞌdo gɨ dongará Yụ́da e ógụné zɨ́ye ndị́sịyé ítí kangú dongaráye kɨ́ ꞌyị ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yiwáni ní gɨ ro ledre ꞌbɨ ídí ꞌyị drá do komo Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index