Search form

Yiwáni 3:26

26Sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yiwáni uwúnɨ́ ledre bɨ oꞌdo née uku zɨ́ye kenée ní, zɨ́ye ị́nyịyé ndéréye ndúꞌyú Yiwáni kɨ́dí, “ꞌYị ꞌdódo ledre, oꞌdo bɨ kóo Yésụ ndịsịzé kéye sága Yeredéne ꞌdáa, bɨ zɨ́yị úku yéme ledre gɨ roa ní, uwúzé yaá nɨ nda yị́ ené íri go kpá ndị́sị bábátị́zị́ ꞌyị e, tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí nda yị́ eyé go ndị́sị ndéré zɨ́a íri gɨ ro babatị́za.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index