Search form

Yiwáni 3:28

28Máúku kóo ledre zɨ́se go fúó kɨ́dí, ‘Mándá ꞌbɨ amá Kɨ́résịto wá. Mándị́sị lá yémeómo ꞌyị e nzíyiyé zɨ́ ꞌyị yómo ꞌyị e maꞌdáa.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index