Search form

Yiwáni 3:29

29Máúku zɨ́se, máa Yiwáni, mááyí ꞌbɨ amá lá mɨsanda. Káa zɨ́ bɨ ówosé bú togụ́ ꞌyị ili ófụ́ kára yá, nɨ kása mɨsanda ꞌdáꞌdá gɨ ro yéme mɨsiꞌdi ledre kára máa née ní. Mɨsanda née nɨ ídí kɨ́ mongụ́ rokinyi kɨ́ lúrú oꞌdo ꞌbɨ kára née ꞌbe ꞌbɨ towụ́ga íri sɨmɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ íꞌbí lafa. Máa Yiwáni, mááyí go kɨ́ mongụ́ rokinyi gɨ zɨ́a ꞌyị bɨ mándị́sị yémeómo ꞌyị e zɨ́a ní ogụ go.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index