Search form

Yiwáni 3:3

3Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Máúku zɨ́yị maꞌdíi, togụ́ ꞌyị ili gɨ ro zɨ́ne ógụné ꞌbe ꞌbɨ Lomo yá, idínɨ́ ndíkiógụ wo mɨkándané kí.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index