Search form

Yiwáni 3:31

31Gɨ zɨ́a bɨ Yésụ ogụ ꞌbɨ ené cụ́ gɨ komo ere, Lomo kasa wo ne ní, nɨ ndị́sị ꞌdódo zɨ́ ꞌyị e mbigí ledre bɨ gɨ zɨ́ Lomo ní. Máa Yiwáni, mááyí ꞌbɨ amá ꞌyịmaꞌdí, ꞌbɨ amá mɨꞌdódo ledre nɨ ndéré ꞌdị́yị roné kacɨ́ mɨméngị ledre ꞌbɨ ꞌyịmaꞌdí e. Dụụ́ wo bɨ Lomo kasaogụ wo gɨ komo ere ní, rokoꞌbụa romo ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index