Search form

Yiwáni 3:32

32Nɨ ndịsị ꞌdódo ꞌbɨ ené zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e za cụ́ ledre bɨ lurú kɨ́ komoné, zɨ́a úwú a kpá za cụ́ kɨ́ mbílíne gɨ tara Lomo ní. Ledre ga bɨ ndịsị ꞌdódo yée née mbá, tụ́ꞌdụ́ ꞌyịmaꞌdí e ilinɨ́ eyé ṇgúṇgu a wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index