Search form

Yiwáni 3:33

33Togụ́ ꞌyị ṇguṇgu ledre ga bɨ Yésụ ndịsị ꞌdódo yée née go yá, ꞌyị máa née ṇguṇgu kpá go kɨ́dí Lomo kasaogụ wo ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index