Search form

Yiwáni 3:34

34Ndịsị ꞌdódo mbigí ledre ga gére née kenée gɨ zɨ́a Lomo kasaogụ wo ne. Lomo maꞌdáa iꞌbí rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ne go zɨ́a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index