Search form

Yiwáni 3:4

4Nịkodị́mo ya zɨ́ Yésụ ní, “Ledre máa née nɨ méngị roné kenée née láráa káa be ꞌdi? Bɨ mááyí nda kpá go mongụ́ma káa zɨ́ ba, mááyí ólụ́lúgu romá sɨmɨ mbágáma do ndíkiógụ máa kpá mɨkándané née lárá a káa be ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index