Search form

Yiwáni 3:5

5Yésụ ya, “Máúku zɨ́yị maꞌdíi Nịkodị́mo, togụ́ ndikiogụnɨ́ ꞌyị mɨkándané kɨ́ ꞌDówụ́ Lomo kpá kɨ́ iní wá yá, utúasá ógụ ꞌbe ꞌbɨ Lomo wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index