Search form

Yiwáni 3:6

6ꞌYị máa wo bɨ ndikiogụ wo lá mɨndíkiógụ do sogo káṇgá ba ní, mɨméngị ledre ené nɨ dụụ́ ꞌbɨ ꞌyịmaꞌdí e. ꞌYị máa wo bɨ ꞌDówụ́ Lomo ndikiogụ wo go mɨkándané ní, nɨ go mbigí ꞌyị bɨ ꞌbɨ Lomo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index